Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i ... - GUPEA


10 nov 2003 ... Slutsats: Av studien har framgått att respondenterna anser sig i helhet vara nöjda
med sina studier på kandidat ..... respektive magister examen i företagsekonomi
från Handelshögskolan i Göteborg. Detta adressregister ... vikten av att varje
respondent skulle känna sig speciellt utvald och delaktig i studien.

Upplysningar enligt IAS 36 punkt 134 - GUPEA - Göteborgs universitet


1 jun 2007 ... nästkommande år. Vidare visar undersökningen genom ett Pearson Chi -test att
inga signifikanta samband föreligger ... Nyttjandeperiod - Den tid under vilken en
tillgång förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål, alternativt det antalet ...... beskriva
en utvald del av ett fenomen som tidigare studerats. Vi kommer ...

Oppressed Pride - Exploring the professionals recognition ... - GUPEA


Honour related violence and oppression is a relatively new phenomenon in
Sweden that received political and medial attention in the 1990's. A lot of
research has been made since then in order to understand the phenomenon and
to improve the interventions against it. Most of the focus have been on women
under HRVO, ...

Citeringens praktiker - GUPEA - Göteborgs universitet


27 sep 2013 ... att bli ledordet för en process och en situation som i dag debatteras och
diskuteras i snart sagt alla ... ?hög frekvens? av en utvald indikator görs till
ställföreträdande för ?hög kvalitet? hos det som indikatorn ...... a better test of
quality than our former criterion, amount of productivity? (Price. 1963, 77-78).

Examensarbete LAU 390 Holters Piel - GUPEA - Göteborgs universitet


är att vårt arbetsmaterial kan skapa förutsättningar för pedagoger att arbeta mer
med genus, starta upp ett mer kontinuerligt arbete med ..... Vidare tar vi upp
begrepp inom genusteori och genusforskning som vi anser vara viktiga för .... I
detta avsnitt kommer vi med utgångspunkt i utvald litteratur att beskriva centrala
och.