U n iv er s itetet fo rm iljø - ogb io v iten skap - UMB


Studieprogrammene ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ...
Studiet kvalifiserer til opptak til biologiske masterprogram ved UMB og lignende
... fremst bachelorstudiet i bioteknologi, økologi og naturforvaltning, miljø- og .... 1.
studieår består av: innføringsemne i bioteknologi, matematikk, cellebiologi,
Examen ...

Studiehånd b ok 2013/14 Alle pro grammer o g em ner Universitetet ...


Bachelor. Bachelor i matvitenskap og ernæring. 3. Biologi. 6. Bioteknologi. 9 .....
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. ...... videre
masterstudier i biologiske fag, kjemi, fysikk, informatikk eller anvendt statistikk og
matematikk. ...... Learning outcomes: ---Students shall acquire deeper insights
into the ...